Книга: Большой и малый ключи Соломона. Практическое руководство по магии
Назад: IV. Метод создания и освящения благовоний, зелий, масел и мазей
Дальше: Приложения

Вместо послесловия. Псалмы Соломона

Всего псалмов Соломона 18 штук. Названия их таковы:
1. Обычно проходит без названия и название берется по общему названию – Ψαλμοι Σολομοντος.
2. «περί Ιερουσαλημ» – «О Израиле».
3. «περί δικαίων» – «Псалом о праведных».
4. «τοΐς άνθρωπαρέσκοις» – «К ополчающимся».
5. «ψαλμός τω Σαλωμων», еще один псалом с общим названием.
6. «έν έλπίδι τω Σαλωμων» – «Упование Соломона».
7. «τω Σαλωμων έπιστροψής» – «Соломоново обращение».
8. «τω Σαλωμων εις νεΐκος» – «На победу».
9. «τω Σαλωμων είς έλεγχον» – «Обличительный».
10. «έν ύμνοις τω Σαλωμων» – «Гимн Соломонов».
11. «τω Σαλωμων είς προσδοκίαν» – «Соломонова надежда».
12. «τω Σαλωμων έν γλώσση παρανόμων» – «На преступный язык».
13. «τω Σαλωμων ψαλμός παράκλησις τών δικαίων» – «Молитва праведного».
14. «ύμνος τω Σαλωμων» – «Гимн Соломона».
15. «ψαλμός τω Σαλωμων μετά ωδής» – «Псалом Соломона, ода».
16. «ύμνος τω Σαλωμων είς άντίληψιν όσίοις» – «Гимн Соломона о заступничестве».
17. «ψαλμός τώ Σαλωμων μετά φδής τώ βασιλεΤ» – «Псалом Соломона воспевание Царя».
18. «ψαλμός τώ Σαλωμων έτι του χριστού κυρίου» – «Псалом Соломона о Господе спасителе».

 

Псалом первый
1 Воззвал я к Господу в смертной тоске моей, к Богу воззвал в засильи грешников.
2 Раздался внезапно клич военный предо мною: я буду услышан, ибо исполнился праведности.
3 Помыслил я в сердце моем, что исполнился праведности, ибо достиг процветания и умножился в потомках моих.
4 Пусть богатство их разойдется по всей земле, а слава – до края земли.
5 Возвысились они до звезд, и сказал я: Нет, они не упадут!
6 Но возгордились в богатстве своем и не удержались.
7 Грехи их – в тайне, и я не ведал.
8 Беззакониями своими превзошли они племена, бывшие до них, осквернили святыни Господни скверною.

 

Греческий текст:
1 έβόησα πρός κύριον έν τφ θλίβεσθαί με εις τέλος πρός τόν θεόν έν τφ έπιθέσθαι αμαρτωλούς
2 έξάπινα ήκούσθη κραυγή πολέμου ένώπιόν μου είπα έπακούσεταί μου ότι έπλήσθην δικαιοσύνης
3 έλογισάμην έν καρδίρ μου ότι έπλήσθην δικαιοσύνης έν τφ εύθηνήσαί με και πολλήν γενέσθαι έν τέκνοις
4 ό πλούτος αύτων διεδόθη εις πασαν τήν γήν και ή δόξα αύτων εως έσχάτου τής γής
5 ύψώθησαν εως των άστρων είπαν ού μή πέσωσιν
6 και έξύβρισαν έν τοΐς άγαθοΐς αύτων και ούκ ηνεγκαν
7 αί αμαρτίαι αύτων έν άποκρύφοις και έγώ ούκ ηδειν
8 αί άνομίαι αύτων ύπέρ τά πρό αύτων έθνη έβεβήλωσαν τά άγια κυρίου έν βεβηλώσει

 

Псалом второй
1 Возгордился грешник, стенобитным орудием сокрушил стены крепкие, и Ты не воспрепятствовал.
2 Взошли к жертвеннику Твоему народы чуждые, попирали сандалиями своими в надменности,
3 за то, что сыны Иерусалимские осквернили святыни Господни, принесли дары Богу в нечестии.
4 Из-за таких их дел сказал Он: Отбросьте это далеко от Меня, нет на том Моего благоволения.
5 Блеск славы их обратился в ничто, пред лицем Божиим унижен окончательно.
6 Сыны и дочери – в плену позорном, печать на шеях их, заклеймлены они между народами.
7 По прегрешениям их сделал им: предал в руки превосходящих силою,
8 отвратил лице Свое, отказался миловать их – юношу и старика, детей вместе с ними.
9 Ибо недостойное совершили все вместе – не слушали. И небосвод омрачился, и земля отвратилась от них, ибо не сделал всякий человек на ней, сколько они сотворили.
10 И узнает земля праведность судов Твоих, Боже.
11 И вот, выставил Бог сынов Иерусалимских на глумление: вместо притонов разврата прохожий всякий сюда сворачивал, при свете дня смеялись беззаконию своему,
12 тем же, что совершали при свете дня, выставили напоказ нечестие свое.
13 И дочери Иерусалимские доступны стали все по суду Твоему, за то, что осквернили себя, сходясь с кем попало.
14 Чревом и утробой моей скорблю о них.
15 Я оправдаю Тебя, Боже, в правоте сердца, ибо в судах Твоих – правда Твоя, Боже,
16 ибо воздал Ты грешникам по делам их, по грехам их, тяжким весьма.
17 Открыл Ты грехи их, дабы ясен стал приговор Твой, стер память о них с лица земли.
18 Бог – Судия праведный и не смотрит на лица.
19 Совлек Он красу Иерусалима с престола славы, предали поруганию его язычники, топча ногами.
20 Препоясал он вретище вместо красивых одежд, бечеву вокруг головы своей вместо венца,
21 снял митру славы, которую возложил на него Бог: в бесчестии пала краса его на землю.
22 И увидел я, и вознес мольбу к лицу Господа, и сказав: Довольно, Господи, тяготела рука Твоя над Иерусалимом – положи конец нашествию язычников!
23 Ибо насмеялись и не знали пощады в гневе и ярости злобной. И довершат они дело свое, если Ты, Господи, не накажешь их в гневе Твоем,
24 ибо не из любви к Тебе сделали так, но из похоти душевной – излили гнев свой на нас в расхищении.
25 Так не помедли, Боже, воздать им на головы их, дабы обречь высокомерие дракона на поругание!
26 И не помедлил Бог, явив мне надменность его пронзенной на горах Египетских, хуже самого последнего униженной на земле и на море,
27 тело его – носимым на волнах в полном нечестии, и не было никого, кто бы похоронил:
28 ибо унизил его Господь и обрек на поругание. И не помыслил он, что человек, и о последнем не помыслил.
29 Сказал: Господином земли и моря сделаюсь! – и не знал, что Бог велик, могуч в крепости Своей великой.
30 Он – Царь на небесах, судящий царей и владык,
31 пробуждающий меня к славе и усыпляющий надменных к погибели вечной в бесчестии, ибо не узнали Его.
32 Теперь же узрите, владыки земные, суд Господень, ибо велик Царь и праведен, судящий поднебесную.
33 Благословляйте Бога, боящиеся Господа в мудрости, ибо милость Господня в день суда – на боящихся Его,
34 когда разведет Он праведного и грешника, воздаст грешникам навеки по делам их
35 и помилует праведного, освободит от унижения перед грешником, воздаст грешнику за то, что он сделал праведному.
36 Ибо благ Господь к уповающим на Него с твердостью. Да сделает Он по милости Своей тем, кто с Ним, да пребудут непрестанно пред лицем Его в силе.
37 Славен Господь вовек пред лицем слуг Его!
Греческий текст:
1 έν τφ ύπερηφανεύεσθαι τόν αμαρτωλόν έν κριφ κατέβαλε τείχη Οχυρά καΐ ούκ έκώλυσας
2 άνέβησαν έπΐ τό θυσιαστήριόν σου έθνη άλλότρια κατεπατοΟσαν έν ύποδήμασιν αύτών έν ύπερηφανίφ
3 άνθ ’ ών οί υίοΐ Ιερουσαλήμ έμίαναν τά άγια κυρίου έβεβηλοΟσαν τά δώρα τοΟ θεοΟ έν άνομίαις
4 ένεκεν τούτων είπεν άπορρίψατε αύτά μακράν άπ’ έμοΟ ούκ εύδοκώ έν αύτοΐς
5 τό κάλλος τής δόξης αύτής έξουθενώθη ένώπιον τοΟ θεοΟ ήτιμώθη έως είς τέλος
6 οί υίοΐ καΐ αί θυγατέρες έν αίχμαλωσίφ πονηρή έν σφραγΐδι ό τράχηλος αύτών έν έπισήμψ έν τοΐς έθνεσιν
7 κατά τάς αμαρτίας αύτών έποίησεν αύτοΐς Οτι έγκατέλιπεν αύτούς είς χεΐρας κατισχυόντων
8 άπέστρεψεν γάρ τό πρόσωπον αύτου άπό έλέους αύτών νέον καΐ πρεσβύτην καΐ τέκνα αύτών είς άπαξ Οτι πονηρά έποίησαν είς άπαξ του μη άκούειν
9 καΐ ό ούρανός έβαρυθύμησεν καΐ ή γη έβδελύξατο αύτούς Οτι ούκ έποίησε πδς άνθρωπος έπ’ αύτης Οσα έποίησαν
10 καΐ γνώσεται ή γη τά κρίματά σου πάντα τά δίκαια ό θεός
11 έστησαν τούς υιούς Ιερουσαλημ είς έμπαιγμόν άντΐ πορνών έν αύτη πδς ό παραπορευόμενος είσεπορεύετο κατέναντι του ήλίου
12 ένέπαιζον ταΐς άνομίαις αύτών καθά έποίουν αύτοί άπέναντι του ήλίου παρεδειγμάτισαν άδικίας αύτών
13 καΐ θυγατέρες Ιερουσαλημ βέβηλοι κατά τό κρίμα σου άνθ’ ών αύταΐ έμιαίωσαν αύτάς έν φυρμφ άναμείξεως
14 την κοιλίαν μου καΐ τά σπλάγχνα μου πονώ έπΐ τούτοις
15 έγώ δικαιώσω σε ό θεός έν εύθύτητι καρδίας Οτι έν τοΐς κρίμασίν σου ή δικαιοσύνη σου ό θεός
16 Οτι άπέδωκας τοΐς άμαρτωλοΐς κατά τά έργα αύτών καΐ κατά τάς άμαρτίας αύτών τάς πονηράς σφόδρα
17 άνεκάλυψας τάς άμαρτίας αύτών ϊνα φανΠ τό κρίμα σου έξήλειψας τό μνημόσυνον αύτών άπό της γης
18 ό θεός κριτής δίκαιος καΐ ού θαυμάσει πρόσωπον
19 ώνείδισαν γάρ έθνη Ιερουσαλημ έν καταπατήσει κατεσπάσθη τό κάλλος αύτης άπό θρόνου δόξης
20 περιεζώσατο σάκκον άντΐ ένδύματος εύπρεπείας σχοινίον περΐ τήν κεφαλήν αύτης άντΐ στεφάνου
21 περιείλατο μίτραν δόξης ήν περιέθηκεν αύτΠ ό θεός έν άτιμίφ τό κάλλος αύτης άπερρίφη έπΐ τήν γην
22 καΐ έγώ είδον καΐ έδεήθην του προσώπου κυρίου καΐ είπον ίκάνωσον κύριε του βαρύνεσθαι χεΐρά σου έπΐ Ιερουσαλημ έν έπαγωγΠ έθνών
23 Οτι ένέπαιξαν καΐ ούκ έφείσαντο έν όργη καΐ θυμφ μετά μηνίσεως καΐ συντελεσθήσονται έάν μή σύ κύριε έπιτιμήσης αύτοΐς έν όργη σου
24 Οτι ούκ έν ζήλει έποίησαν άλλ’ έν έπιθυμίφ ψυχης έκχέαι τήν όργήν αύτών είς ήμδς έν άρπάγματι
25 μή χρονίσης ό θεός του άποδουναι αύτοΐς είς κεφαλάς του είπεΐν τήν ύπερηφανίαν του δράκοντος έν άτιμίρ
26 καΐ ούκ έχρόνισα έως έδειξέν μοι ό θεός τήν υβριν αύτου έκκεκεντημένον έπΐ τών όρέων Αίγύπτου ύπέρ έλάχιστον έξουδενωμένον έπΐ γης καΐ θαλάσσης
27 τό σώμα αύτου διαφερόμενον έπΐ κυμάτων έν υβρει πολλη καΐ ούκ ήν ό θάπτων Οτι έξουθένωσεν αύτόν έν άτιμίρ

 

«СУД царя Соломона». Гравюра. Художник неизвестен. 1780 г.

 

28 ούκ έλογίσατο ότι άνθρωπός έστιν και τό ύστερον ούκ έλογίσατο
29 είπεν έγώ κύριος γης και θαλάσσης εσομαι και ούκ έπέγνω ότι ό θεός μέγας κραταιός έν ίσχύι αύτου τη μεγάλη
30 αύτός βασιλεύς έπι των ούρανών και κρίνων βασιλείς και άρχάς
31 ό άνιστών έμέ εις δόξαν και κοιμίζων ύπερηφάνους εις άπώλειαν αίώνος έν άτιμίρ ότι ούκ εγνωσαν αύτόν
32 και νυν ι'δετε οι μεγιστάνες της γης τό κρίμα του κυρίου ότι μέγας βασιλεύς και δίκαιος κρίνων την ύπ’ ούρανόν
33 εύλογεΐτε τόν θεόν οΙ φοβούμενοι τόν κύριον έν έπιστήμη ότι τό ελεος κυρίου έπι τούς φοβουμένους αύτόν μετά κρίματος
34 του διαστεΐλαι άνά μέσον δικαίου και αμαρτωλού άποδουναι άμαρτωλοΐς είς τόν αίώνα κατά τά εργα αύτών
35 και έλεησαι δίκαιον άπό ταπεινώσεως άμαρτωλου και άποδουναι άμαρτωλφ άνθ’ ών έποίησεν δικαίφ
36 ότι χρηστός ό κύριος τοΐς έπικαλουμένοις αύτόν έν ύπομονη ποιησαι κατά τό ελεος αύτου τοΐς όσίοις αύτου παρεστάναι διά παντός ένώπιον αύτου έν ίσχύι
37 εύλογητός κύριος είς τόν αίώνα ένώπιον δούλων αύτου

 

Псалом третий
1 Что ты спишь, душа, и не славишь Господа?
2 Пойте новую песнь Богу хвалимому! Пой и бодрствуй, дабы служить Ему, ибо псалом Богу, идущий от всего сердца, благ.
3 Праведные всегда помнят Господа, признают и хвалят суды Господни.
4 Не пренебрежет праведный вразумлением Господним, неизменно благоволение его к Господу.
5 Оступился праведный – и прославил Господа, упал – и взирает, что сделает ему Бог, смотрит, откуда придет спасение к нему.
6 Честны праведные пред Богом, Спасителем их, нет в доме праведного прегрешения на прегрешении.
7 Праведный всегда блюдет дом свой, и в падении своем изгоняя неправедность.
8 Постясь, молит он простить неведение его и смиряет душу свою. И Господь очищает всякого, кто благочестив, и дом его.
9 Оступился грешник – и проклинает жизнь свою, день, в который родился, и материнское чрево.
10 Громоздил он прегрешения на прегрешения в жизни своей. Он пал, ибо мерзостно тело его, и уже не восстанет:
11 гибель грешника – навеки, И когда воззрит на праведных, не опомнится он.
12 Таков удел грешников навеки. Те же, кто боится Господа, восстанут для жизни вечной, и жизнь их – в свете Господнем и не угаснет никогда.

 

Греческий текст:
1 ινα τί ύπνοΐς ψυχή και ούκ εύλογεΐς τον κύριον ύμνον καινόν ψάλατε τφ θεφ τφ αίνετφ
2 ψάλλε και γρηγόρησον έπΐ την γρηγόρησιν αύτου ότι αγαθός ψαλμός τφ θεφ έξ αγαθής καρδίας
3 δίκαιοι μνημονεύουσιν διά παντός του κυρίου έν έξομολογήσει και δικαιώσει τά κρίματα κυρίου
4 ούκ ολιγωρήσει δίκαιος παιδευόμενος ύπό κυρίου ή εύδοκία αύτου διά παντός έναντι κυρίου
5 προσέκοψεν ό δίκαιος και έδικαίωσεν τόν κύριον έπεσεν και αποβλέπει τί ποιήσει αύτφ ό θεός αποσκοπεύει όθεν ηξει σωτηρία αύτου
6 αλήθεια των δικαίων παρά θεου σωτήρος αύτων ούκ αύλίζεται έν οϊκψ δικαίου αμαρτία έφ’ αμαρτίαν
7 έπισκέπτεται διά παντός τόν οίκον αύτου ό δίκαιος του έξαραι αδικίαν έν παραπτώματι αύτου
8 έξιλάσατο περι άγνοιας έν νηστεία και ταπεινώσει ψυχής αύτου και ό κύριος καθαρίζει παν ανδρα όσιον και τόν οίκον αύτου
9 προσέκοψεν άμαρτωλός και καταραται ζωήν αύτου την ήμέραν γενέσεως αύτου και ώδΓνας μητρός
10 προσέθηκεν άμαρτίας έφ’ άμαρτίας τή ζωή αύτου έπεσεν ότι πονηρόν τό πτωμα αύτου και ούκ αναστήσεται
11 ή απώλεια του άμαρτωλου είς τόν αίωνα και ού μνησθήσεται όταν έπισκέπτηται δικαίους
12 αυτη ή μερις των άμαρτωλων είς τόν αίωνα οι δε φοβούμενοι τόν κύριον αναστήσονται είς ζωήν αίώνιον και ή ζωή αύτων έν φωτι κυρίου και ούκ έκλείψει έτι

 

Псалом четвертый
1 Что ты сидишь, нечестивый, в синедрионе? Сердце твое далеко отступило от Господа, беззакониями гневишь ты Бога Израиля!
2 Чрезмерен он речами, чрезмерен и подозрительностью более всех, жесток в словах, когда осуждает грешников на суде.
3 И рука его среди первых ляжет на грешника, словно бы в ревности, сам же он отягощен пестротою грехов и неумеренностью.
4 Глаза его – на всякой женщине без различия, язык его лжив в договоре клятвенном.
5 В ночи и в тайне согрешает он, словно никем не зрим, глазами говорит он со всякою женщиной, замышляя недоброе, скоро входит он во всякое жилище, веселясь духом, словно безгрешен.
6 Истреби, Боже, живущих в лицемерии рядом с благочестивыми, истреби разрушением плоти и бедностью жизнь их.
7 Открой, Боже, дела людей-человекоугодников, да будут осмеяны и поруганы дела их.
8 И да признают благочестивые праведность кары Бога их, когда истребляет Он грешников от лица праведника, человекоугодников, говорящих закон с хитростью.
9 И словно змея глаза их в жилище человека твердого, дабы разрушить мудрость невинных речами преступными.
10 Речи его – обман, дабы потворствовать вожделениям неправедного. Не отступал он, пока не рассеет как сирот
11 и не опустошит дом ради вожделения преступного. Лгал в речах своих, будто нет Видящего и Судящего.
12 Исполнился он беззакония, и глаза его на доме чужом, дабы разрушить его речами соблазна.
13 И не насыщается всем этим душа его, подобно преисподней.
14 Да будет, Господи, удел его – бесчестие пред лицом Твоим, выхождение его – в стенаниях, а вхождение его – в несчастии.
15 В скорбях и в нищете и в смятении жизнь его, Господи: сон его – в скорбях, а пробуждение его – в смятении.
16 Да отнимется сон от висков его в ночи, да отпадет он бесславно от всякого дела рук своих.
17 С пустыми руками да войдет он в дом свой, и пусть не станет в доме том ничего, чем насыщал он душу свою.
18 В одиночестве бездетном старость его до самой смерти.
19 Да будет разбросана плоть человекоугодников зверями, а кости преступников – под солнцем в бесславии.
20 Да выклюют вороны глаза людей льстивых, ибо опустошили они многие жилища людские в бесславии и разметали в вожделении.
21 И не вспомнили они о Боге, и не убоялись Бога во всем том, но прогневили они Бога и рассердили.
22 Да истребит Он их от земли, ибо души кротких совратили они обманом.
23 Блаженны боящиеся Господа в кротости своей. Избавит их Господь от людей коварных и грешников и избавит нас от всякого соблазна преступного.
24 Да истребит Бог творящих в гордыне всякую неправедность, ибо Он – великий Судия и могучий Господь Бог наш праведный.
25 Да будет, Господи, милость Твоя на всех любящих Тебя.

 

Греческий текст:
1 ινα τί σύ βέβηλε κάθησαι έν συνεδρίψ όσιων και ή καρδία σου μακράν άφέστηκεν άπό του κυρίου έν παρανομίαις παροργίζων τον θεόν Ισραηλ
2 περισσός έν λόγοις περισσός έν σημειώσει ύπέρ πάντας ό σκληρός έν λόγοις κατακρΐναι αμαρτωλούς έν κρίσει
3 και ή χειρ αύτου έν πρώτοις έπ’ αύτόν ώς έν ζηλει και αύτός ένοχος έν ποικιλίρ αμαρτιών και έν άκρασίαις
4 οι οφθαλμοί αύτου έπι πασαν γυναίκα ανευ διαστολής ή γλώσσα αύτου ψευδής έν συναλλάγματι μεθ’ όρκου
5 έν νυκτι και έν άποκρύφοις αμαρτάνει ώς ούχ όρώμενος έν όφθαλμοΐς αύτου λαλεΐ πάση γυναικι έν συνταγή κακίας ταχύς είσόδψ εις πασαν οικίαν έν Ιλαρότητι ώς ακακος
6 έξάραι ό θεός τούς έν ύποκρίσει ζώντας μετά όσίων έν φθορό σαρκός αύτου και πενί^ τήν ζωήν αύτου
7 άνακαλύψαι ό θεός τά έργα άνθρώπων άνθρωπαρέσκων έν καταγέλωτι και μυκτηρισμφ τά έργα αύτου
8 και δικαιώσαισαν όσιοι τό κρίμα του θεου αύτών έν τφ έξαίρεσθαι αμαρτωλούς άπό προσώπου δικαίου άνθρωπάρεσκον λαλουντα νόμον μετά δόλου
9 και οΙ όφθαλμοι αύτών έπ’ οίκον άνδρός έν εύσταθεί^ ώς οφις διαλυσαι σοφίαν άλληλων έν λόγοις παρανόμων
10 οΙ λόγοι αύτου παραλογισμοι είς πραξιν έπιθυμίας άδίκου ούκ άπέστη έως ένίκησεν σκορπίσαι ώς έν όρφανί^
11 και ήρήμωσεν οίκον ένεκεν έπιθυμίας παρανόμου παρελογίσατο έν λόγοις ότι ούκ έστιν όρών και κρίνων
12 έπλησθη έν παρανομίό έν ταύτη και οΙ όφθαλμοι αύτου έπ’ οίκον έτερον όλεθρευσαι έν λόγοις άναπτερώσεως
13 ούκ έμπίπλαται ή ψυχή αύτου ώς ςδης έν πασι τούτοις
14 γένοιτο κύριε ή μερΐς αύτου έν άτιμίρ ένώπιόν σου ή έξοδος αύτου έν στεναγμοΐς και ή είσοδος αύτου έν άρρ
15 έν όδύναις και πενίρ και άπορίρ ή ζωή αύτου κύριε ό ύπνος αύτου έν λύπαις και ή έξέγερσις αύτου έν άπορίαις
16 άφαιρεθείη ύπνος άπό κροτάφων αύτου έν νυκτί άποπέσοι άπό παντός έργου χειρών αύτου έν άτιμίρ
17 κενός χερσιν αύτου είσέλθοι εις τόν οίκον αύτου και έλλιπής ό οίκος αύτου άπό παντός ού έμπλησει ψυχήν αύτου
18 έν μονώσει άτεκνίας τό γήρας αύτου εις άνάλημψιν
19 σκορπισθείησαν σάρκες άνθρωπαρέσκων ύπό θηρίων και όστα παρανόμων κατέναντι του ήλίου έν άτιμίρ
20 όφθαλμούς έκκόψαισαν κόρακες ύποκρινομένων ότι ήρήμωσαν οίκους πολλούς άνθρώπων έν άτιμίρ και έσκόρπισαν έν έπιθυμίρ
21 και ούκ έμνησθησαν θεου και ούκ έφοβηθησαν τόν θεόν έν απασι τούτοις και παρώργισαν τόν θεόν και παρώξυναν
22 έξάραι αύτούς άπό τής γής ότι ψυχάς άκάκων παραλογισμφ ύπεκρίνοντο
23 μακάριοι οι φοβούμενοι τόν κύριον έν άκακίρ αύτών ό κύριος ρύσεται αύτούς άπό άνθρώπων δολίων και αμαρτωλών και ρύσεται ήμας άπό παντός σκανδάλου παρανόμου
24 έξάραι ό θεός τούς ποιουντας έν ύπερηφανίρ πασαν άδικίαν ότι κριτής μέγας και κραταιός κύριος ό θεός ήμών έν δικαιοσύνη
25 γένοιτο κύριε τό έλεός σου έπι πάντας τούς άγαπώντάς σε

 

Псалом пятый
1 Господи Боже, прославлю имя Твое в ликовании средь видящих праведность судов Твоих.
2 Ибо Ты благ и милостив, Ты – прибежище бедного. Когда я взываю к Тебе, не отвратись в молчании от меня –
3 ибо не возьмет добычи человек от мужа могучего. Да и кто возьмет из всего, что сотворил Ты, если Ты не дашь?
4 Ибо человек и жребий его у Тебя на весах, и не прибавит он, чтобы наполнить сверх суда Твоего, Боже!
5 В печали нашей призовем на помощь Тебя, и Ты не отвергнешь мольбу нашу, ибо Ты Единый Бог наш.
6 Да не опустишь тяжко руки Твоей на нас, чтобы не пришлось согрешить нам.
7 И если не обратишься к нам, не покинем Тебя, но последуем за Тобою.
8 Ибо если взалчу, воззову к Тебе, Боже, и Ты дашь мне.
9 Пернатых и рыб кормишь Ты, давая дождь в пустынях для взращения зелени,
10 дабы уготовить пропитание в пустыне всякому живущему. И если взалчут они, к Тебе поднимут лица свои.
11 Царей и начальников и народы Ты, Боже, питаешь; нищего и убогого кто надежда, если не Ты, Господи?
12 И Ты услышишь – ибо кто благ и праведен, кроме Тебя? – услышишь, как ликует душа смиренного, когда раскрываешь Ты милостиво руку Твою.
13 Доброта человеческая к ближнему скупа и холодна, и если повторит даяние без ропота, и тому подивишься.
14 Но Твое даяние великое благостно и обильно, и тот, чья надежда на Тебя, Господи, не поскупится на даяние сам.
15 На всей земле милость Твоя благостная, Господи!
16 Блажен тот, о ком помнит Бог, давая ему достаток умеренный: если получает чрезмерно человек, согрешает.
17 Довольно для него меры праведной, и потому благодарение Господу за насыщение праведное.
18 Да возвеселятся в благах боящиеся Господа, и благость Твоя на Израиле в Царствии Твоем.
19 Благословенна слава Господня, ибо Он Царь наш!

 

Греческий текст:
1 κύριε ό θεός αίνέσω τφ όνόματί σου έν αγαλλιάσει έν μέσψ έπισταμένων τα κρίματά σου τα δίκαια
2 ότι συ χρηστός και έλεήμων ή καταφυγή του πτωχού έν τφ κεκραγέναι με πρός σε μή παρασιωπήσης απ’ έμού
3 ού γαρ λήψεταί τις σκύλα παρα ανδρός δυνατού και τίς λήψεται από πάντων ών έποίησας έαν μή συ δφς
4 ότι άνθρωπος και ή μερις αύτού παρα σού έν σταθμφ ού προσθήσει τού πλεονάσαι παρα τό κρίμα σου ό θεός
5 έν τφ θλίβεσθαι ήμας έπικαλεσόμεθά σε είς βοήθειαν και συ ούκ αποστρέψη τήν δέησιν ήμων ότι συ ό θεός ήμων εί
6 μή βαρύνης τήν χεΐρά σου έφ’ ήμας ϊνα μή δι’ ανάγκην άμάρτωμεν
7 και έαν μή έπιστρέψης ήμας ούκ αφεξόμεθα αλλ’ έπι σε ηξομεν
8 έαν γαρ πεινάσω πρός σε κεκράξομαι ό θεός και συ δώσεις μοι
9 τα πετεινα και τους ίχθύας συ τρέφεις έν τφ διδόναι σε ύετόν έρήμοις είς ανατολήν χλόης
10 ήτοίμασας χορτάσματα έν έρήμψ παντι ζωντι και έαν πεινάσωσιν πρός σε αρούσιν πρόσωπον αύτων
11 τους βασιλείς και άρχοντας και λαούς συ τρέφεις ό θεός και πτωχού και πένητος ή έλπις τίς έστιν εί μή σύ κύριε
12 και συ έπακούση ότι τις χρηστός και έπιεικης άλλ’ η συ εύφραναι ψυχήν ταπεινού έν τφ άνοιξαι χεΤρά σου έν έλέει
13 ή χρηστότης άνθρώπου έν φειδοΐ και ή αΰριον και έάν δευτερώση ανευ γογγυσμού και τούτο θαυμάσειας
14 τό δε δόμα σου πολύ μετά χρηστότητος και πλούσιον και ού έστιν ή έλπις έπι σέ ού φεισεται έν δόματι
15 έπι πασαν την γην τό ελεός σου κύριε έν χρηστότητι
16 μακάριος ού μνημονεύει ό θεός έν συμμετρι^ αύταρκειας έάν ύπερπλεονάση ό άνθρωπος έξαμαρτάνει
17 ικανόν τό μέτριον έν δικαιοσύνη και έν τούτψ ή εύλογια κυρίου εις πλησμονήν έν δικαιοσύνη
18 εύφρανθειησαν οΙ φοβούμενοι κύριον έν άγαθοΐς και ή χρηστότης σου έπι Ισραηλ έν τή βασιλει'ρ σου
19 εύλογημένη ή δόξα κυριου ότι αύτός βασιλεύς ήμών

 

Псалом шестой
1 Блажен муж, в ком сердце его готово призвать имя Господне: помня имя Господне, спасется он.
2 Пути его направляются Господом, и хранимы дела рук его.
3 Лукавыми ночными видениями его не возмутится душа его, на переправе рек, среди волнения вод морских не устрашится.
4 Восстал он от сна своего и благословил имя Господне. В постоянстве сердца своего воспел имя Бога своего, молился,
5 да не отвратится лице Господне от всего дома его. И Господь услышал мольбу каждого, пребывающего в страхе Божием,
6 и всякую просьбу души, уповающей на Него, исполнит Господь. Благословен Господь, дающий милость воистину любящим Его!

 

Текст на греческом:
1 μακάριος άνήρ ού ή καρδια αύτου έτοιμη έπικαλέσασθαι τό όνομα κυριου έν τφ μνημονεύειν αύτόν τό όνομα κυριου σωθήσεται
2 αΙ όδοι αύτου κατευθύνονται ύπό κυριου και πεφυλαγμένα εργα χειρών αύτου ύπό κυριου θεου αύτου
3 άπό όράσεως πονηρών ένυπνιων αύτου ού ταραχθήσεται ή ψυχή αύτου έν διαβάσει ποταμών και σάλψ θαλασσών ού πτοηθήσεται
4 έξανέστη έξ ύπνου αύτου και ηύλόγησεν τφ όνόματι κυριου έπ’ εύσταθει^ καρδιας αύτου έξύμνησεν τφ όνόματι του θεου αύτου
5 και έδεηθη του προσώπου κυρίου περί παντός του οίκου αύτου και κύριος είσήκουσεν προσευχήν παντός έν φόβψ θεου
6 καί παν αίτημα ψυχής έλπιζούσης πρός αύτόν έπιτελεΐ ό κύριος εύλογητός κύριος ό ποιων έλεος τοΐς άγαπώσιν αύτόν έν αληθείς

 

Псалом седьмой
1 Не отступись от нас, Боже, дабы не потеснили нас ненавидящие нас без причины.
2 Ибо Ты отразил их, Боже, и да не потопчет нога их наследие Святыни Твоей.
3 Вразуми нас по воле Твоей и не предай язычникам.
4 Если же смерть пошлешь, прикажи ей о нас,
5 ибо Ты милостив и не прогневаешься на дела наши.
6 Имя Твое живет среди нас, и Ты пощадишь нас. И не осилит нас язычник,
7 ибо Ты защитник наш. И мы призовем Тебя, и Ты услышишь нас.
8 Ибо Ты сжалишься над родом Израиля вовеки и не отвергнешь.
9 И мы под игом Твоим вовеки и под бичом вразумления Твоего.
10 Ты направишь нас на путь в час заступничества Твоего, помилуешь дом Иакова в день, который Ты обещал им.

 

Текст на греческом:
1 μή άποσκηνώσης άφ’ ημών ό θεός ινα μή έπιθώνται ήμΐν οι' έμίσησαν ήμας δωρεάν
2 ότι άπώσω αύτούς ό θεός μή πατησάτω ό πούς αύτών κληρονομίαν άγιάσματός σου
3 σύ έν θελήματί σου παίδευσον ήμας καί μή δφς έθνεσιν
4 έάν γαρ άποστείλης θάνατον σύ έντελή αύτφ περί ήμών
5 ότι σύ έλεήμων καί ούκ όργισθήση του συντελέσαι ήμας
6 έν τφ κατασκηνουν τό όνομά σου έν μέσψ ήμών έλεηθησόμεθα καί ούκ ίσχύσει πρός ήμας έθνος
7 ότι σύ ύπερασπιστής ήμών καί ήμεΐς έπικαλεσόμεθά σε καί σύ έπακούση ήμών
8 ότι σύ οίκτιρήσεις τό γένος Ισραηλ είς τόν αίώνα καί ούκ άπώση
9 καί ήμεΐς ύπό ζυγόν σου τόν αίώνα καί μάστιγα παιδείας σου
10 κατευθυνεΐς ήμας έν καιρφ άντιλήψεώς σου του έλεήσαι τόν οίκον Ιακωβ είς ήμέραν έν ή έπηγγείλω αύτοΐς

 

Псалом восьмой
1 Скорбь и голос войны услышало ухо мое, голос трубы, возвещающей убийство и гибель,
2 голос народа великого, словно ветра великого, словно вихрь огня великого, несущегося по пустыне.
3 И сказал я в сердце моем: где положит остановить его Бог?
4 Голос услышал я: в Иерусалиме, граде Святыни.
5 Сокрушились чресла мои от этих слов, ослабели колени мои. Убоялось сердце мое, сотряслись кости мои, как лен.
6 Сказал я: направляют они пути свои в праведности.
7 Помыслил тут о судах Божиих от сотворения неба и земли, оправдал Бога в судах Его от века.
8 Открыл Бог прегрешения их при свете дня, узнала вся земля суды Божий праведные.
9 В местах потаенных беззакония их, гневя Господа, сын с матерью, отец с дочерью смешивались,
10 прелюбодействовали каждый с женой ближнего своего, сговаривались друг с другом о подобном, скрепляя сговор клятвами.
11 Святыни Божий расхищали – и не было наследника-избавителя,
12 топтали жертвенник Господень – только что от всякой скверны, во время кровей поганили жертвы, словно мясо нечистое.
13 Не оставили греха, какого не сотворили бы хуже язычников.
14 Потому приготовил для них Бог дух заблуждения – напоил чашей вина неразбавленного допьяна.
15 Привел мужа от края земли – мужа, бьющего крепко, положил войну на Иерусалим и землю его.
16 Вышли к мужу тому старейшины земли с радостью, сказали ему: Желанен приход твой! сюда, войдите с миром!
17 Сгладили пути неровные при входе их, открыли врата в Иерусалим, увенчали стены его.
18 Вошел он как отец в дом сыновей своих, с миром, утвердил стопы свои прочно,
19 занял башни города и стену Иерусалимскую: ибо Бог привел его, неколебимого, в заблуждении их.
20 Погубил он старейшин их и всякого мудрого в совете, проливал кровь жителей Иерусалимских, как воду нечистую,

 

«Царь Соломон». Художник Питер Берругует. 1500 г.

 

21 увел сынов и дочерей их, которых родили в скверне.
22 И сделали они в меру нечистоты своей по примеру отцов своих, осквернили Иерусалим и посвященное имени Божию.
23 Оправдан Бог в судах Его над народами земли, и чтящие Бога словно агнцы безгрешные среди них.
24 Хвалим Господь, судящий всякую землю в праведности Его!
25 Ведь вот, Боже, явил Ты нам суд Свой в праведности Твоей, увидели глаза их суды Твои, Боже,
26 оправдали мы имя чтимое Твое вовек. Ибо ты – Бог праведности, судящий Израиля во вразумлении.
27 Обрати, Боже, милость Свою на нас и пожалей нас,
28 собери рассеяние Израилево, будь благ и милостив, ибо вера Твоя – с нами,
29 и мы ожесточим шею нашу, и Ты наставник наш.
30 Не оставь нас, Боже наш, чтобы не поглотили нас язычники в отсутствие избавителя.
31 И Ты – Бог наш от начала, и на Тебя понадеялись мы, Господи.
32 И мы не отступимся от Тебя, ибо благи суды Твои над нами.
33 На нас и детях наших благоволение Твое вовек, Господи, Спаситель наш, и не будем мы поколеблены впредь на вечное время.
34 Хвалим Господь в судах Его устами праведников, ты же благословен, Израиль, Господом вовек.

 

Текст на греческом:
1 θλΐψιν και φωνήν πολέμου ηκουσεν то ούς μου φωνήν σάλπιγγος ήχούσης σφαγήν και όλεθρον
2 φωνή λαού πολλου ώς ανέμου πολλου σφόδρα ώς καταιγις πυρός πολλου φερομένου δι’ έρήμου
3 και είπα έν τη καρδίρ μου που αρα κρινεΐ αύτόν ό θεός
4 φωνήν ηκουσα εις Ιερουσαλήμ πόλιν αγιάσματος
5 συνετρίβη ή όσφύς μου από ακοής παρελύθη γόνατά μου έφοβήθη ή καρδία μου έταράχθη τα όστα μου ώς λίνον
6 είπα κατευθυνουσιν όδούς αύτων έν δικαιοσύνη
7 ανελογισάμην τα κρίματα του θεου από κτίσεως ούρανου και γής έδικαίωσα τόν θεόν έν τοΐς κρίμασιν αύτου τοΐς απ’ αιωνος
8 ανεκάλυψεν ό θεός τας αμαρτίας αύτων έναντίον του ήλίου εγνω πασα ή γή τα κρίματα του θεου τα δίκαια
9 έν καταγαίοις κρυφίοις αί παρανομίαι αύτων έν παροργισμφ υιός μετά μητρός και πατήρ μετά θυγατρός συνεφύροντο
10 έμοιχωντο έκαστος τήν γυναίκα του πλησίον αύτου συνέθεντο αύτοΐς συνθήκας μετά όρκου περι τούτων
11 τά άγια του θεου διηρπάζοσαν ώς μή οντος κληρονόμου λυτρουμένου
12 έπατουσαν τό θυσιαστήριον κυρίου άπό πάσης άκαθαρσίας και έν άφέδρψ αίματος έμίαναν τάς θυσίας ώς κρέα βέβηλα
13 ού παρέλιπον άμαρτίαν ην ούκ έποίησαν ύπέρ τά έθνη
14 διά τουτο έκέρασεν αύτοΐς ό θεός πνευμα πλανήσεως έπότισεν αύτούς ποτήριον οίνου άκράτου εις μέθην
15 ηγαγεν τόν άπ’ έσχάτου της γης τόν παίοντα κραταιως έκρινεν τόν πόλεμον έπι Ιερουσαλημ και τήν γην αύτης
16 άπήντησαν αύτφ οί άρχοντες της γης μετά χαρας είπαν αύτφ έπευκτή ή όδός σου δευτε εισέλθατε μετ’ ειρήνης
17 ώμάλισαν όδούς τραχείας άπό εισόδου αύτου ηνοιξαν πύλας έπι Ιερουσαλημ έστεφάνωσαν τείχη αύτης
18 εισηλθεν ώς πατήρ εις οίκον υίων αύτου μετ’ ειρήνης έστησεν τούς πόδας αύτου μετά άσφαλείας πολλης
19 κατελάβετο τάς πυργοβάρεις αύτης και τό τείχος Ιερουσαλημ ότι ό θεός ηγαγεν αύτόν μετά άσφαλείας έν τή πλανήσει αύτων
20 άπώλεσεν άρχοντας αύτων και παν σοφόν έν βουλή έξέχεεν τό αίμα των οικούντων Ιερουσαλημ ώς ύδωρ άκαθαρσίας
21 άπήγαγεν τούς υίούς και τάς θυγατέρας αύτων α έγέννησαν έν βεβηλώσει
22 έποίησαν κατά τάς άκαθαρσίας αύτων καθώς οί πατέρες αύτων έμίαναν Ιερουσαλημ και τά ήγιασμένα τφ όνόματι του θεου
23 έδικαιώθη ό θεός έν τοΐς κρίμασιν αύτου έν τοΐς έθνεσιν της γης και οί όσιοι του θεου ώς άρνία έν άκακι^ έν μέσψ αύτων
24 αινετός κύριος ό κρίνων πασαν τήν γην έν δικαιοσύνη αύτου
25 ιδού δή ό θεός έδειξας ήμΐν τό κρίμα σου έν τή δικαιοσύνη σου είδοσαν οί όφθαλμοι ήμων τά κρίματά σου ό θεός
26 έδικαιώσαμεν τό ονομά σου τό έντιμον εις αιώνας ότι σύ ό θεός της δικαιοσύνης κρίνων τόν Ισραηλ έν παιδείρ
27 έπίστρεψον ό θεός τό έλεός σου έφ’ ήμας και οικτίρησον ήμας
28 συνάγαγε τήν διασποράν Ισραηλ μετά έλέους και χρηστότητος ότι ή πίστις σου μεθ’ ήμων
29 και ήμεΐς έσκληρύναμεν τόν τράχηλον ήμων και σύ παιδευτής ήμων εί
30 μή ύπερίδης ήμας ό θεός ήμων ίνα μή καταπίωσιν ήμας έθνη ώς μή οντος λυτρουμένου
31 και σύ ό θεός ήμων άπ’ άρχης και έπι σέ ή έλπις ήμων κύριε
32 και ημείς ούκ άφεξόμεθά σου ότι χρηστά τα κρίματά σου έφ’ ήμας
33 ήμΐν και τοΐς τέκνοις ήμών ή εύδοκία εις τον αιώνα κύριε σωτηρ ήμών ού σαλευθησόμεθα ετι τον αιώνα χρόνον
34 αινετός κύριος έν τοΐς κρίμασιν αύτου έν στόματι οσίων και εύλογημένος Ισραηλ ύπό κυρίου εις τον αιώνα

 

Псалом девятый
I Уведен Израиль от дома своего в чужую землю, отступили от Господа, избавившего их – отказано им в наследстве, что даровал им Господь
2 Пред всеми народами, рассеян Израиль по слову Божию. И да оправдаешься Ты, Боже, в праведности Твоей беззакониями их, ибо Ты Судия праведный над всеми народами земли.
3 И не скроется от ведения Твоего ни один, творящий неправое, так же, как праведность чтящих Тебя – пред лицем Твоим, Господи, ибо где скроется человек от ведения Твоего?
4 Боже, дела наши – выбор и власть души нашей, совершить правое или неправое делами рук наших. Ты же в правде Своей будь милостив к сынам человеческим!
5 Делающий правое готовит себе жизнь подле Господа, делающий же неправое сам повинен в гибели души своей. Ибо праведен суд Господень над мужем и домом.
6 Кому явишь доброту, Боже, если не призывающим Господа? Очистит Господь грешную душу, дав исповедаться, дав излить ей грехи ее, ибо стыдно нам и лицам нашим всего содеянного.
7 Да и кому отпустит Он грехи, как не тем, что согрешили? Праведных, Боже, благословишь, не накажешь, если где оступились, и благость Твоя – на грешащих и кающихся.
8 И ныне Ты Бог, и мы – народ, который Ты возлюбил. Взгляни и сжалься, Бог Израилев: ибо мы – Твои, и не отврати милости Твоей от нас, дабы не подступились к нам.
9 Ибо избрал Ты семя Авраамово среди всех народов и положил имя Свое на нас, Господи, и не оставишь вовек.
10 В Завете свидетельствовал Ты отцам нашим о нас, и мы станем уповать на Тебя, обратив к Тебе душу нашу.
II Милость Господня на доме Израилевом во веки веков и впредь!

 

Текст на греческом:
1 έν τφ άπαχθηναι Ισραηλ έν άποικεσίρ εις γην άλλοτρίαν έν τφ άποστηναι αύτούς άπό κυρίου του λυτρωσαμένου αύτούς άπερρίφησαν άπό κληρονομιάς ής εδωκεν αύτοΐς κύριος
2 έν παντΐ εθνει ή διασπορά του Ισραηλ κατά τό ρημα του θεου ι'να δικαιωθης ό θεός έν τη δικαιοσύνη σου έν ταΐς άνομίαις ήμων ότι σύ κριτής δίκαιος έπΐ πάντας τούς λαούς της γης
3 ού γάρ κρυβήσεται άπό της γνώσεώς σου πας ποιων άδικα και αί δικαιοσύναι των όσίων σου ένώπιόν σου κύριε και που κρυβήσεται άνθρωπος άπό της γνώσεώς σου ό θεός
4 τά εργα ήμων έν έκλογη και έξουσίρ της ψυχης ήμων του ποιησαι δικαιοσύνην και άδικίαν έν εργοις χειρων ήμων και έν τη δικαιοσύνη σου έπισκέπτη υίούς άνθρώπων
5 ό ποιων δικαιοσύνην θησαυρίζει ζωήν αύτφ παρά κυρίψ και ό ποιων άδικίαν αύτός αίτιος της ψυχης έν άπωλείρ τά γάρ κρίματα κυρίου έν δικαιοσύνη κατ’ άνδρα και οίκον
6 τίνι χρηστεύση ό θεός ει μή τοΐς έπικαλουμένοις τόν κύριον καθαριεΐς έν άμαρτίαις ψυχήν έν έξομολογήσει έν έξαγορίαις ότι αισχύνη ήμΐν και τοΐς προσώποις ήμων περι άπάντων
7 και τίνι άφήσεις άμαρτίας ει μή τοΐς ήμαρτηκόσιν δικαίους εύλογήσεις και ούκ εύθυνεΐς περι ών ήμάρτοσαν και ή χρηστότης σου έπι άμαρτάνοντας έν μεταμελείρ
8 και νυν σύ ό θεός και ήμεΐς λαός ον ήγάπησας ίδέ και οικτίρησον ό θεός Ισραηλ ότι σοί έσμεν και μή άποστήσης ελεός σου άφ’ ήμων ινα μή έπιθωνται ήμΐν
9 ότι σύ ήρετίσω τό σπέρμα Αβρααμ παρά πάντα τά εθνη και εθου τό όνομά σου έφ’ ήμας κύριε και ούκ άπώση εις τόν αιωνα
10 έν διαθήκη διέθου τοΐς πατράσιν ήμων περι ήμων και ήμεΐς έλπιουμεν έπι σέ έν έπιστροφη ψυχης ήμων
11 του κυρίου ή έλεημοσύνη έπι οίκον Ισραηλ εις τόν αιωνα και ετι

 

Псалом десятый
1 Блажен муж, кого воспомнил Господь в обличении, кто отвращен был бичом от пути злого и очистился от грехов, дабы не умножать числа их.
2 Готовящий спину свою для бича очистится, ибо Господь благ к терпящим наказание Его.
3 Ибо Он прямыми сделает пути праведных и не искусит вразумлением Своим. И милость Господня на воистину любящих Его,
4 и воспомнит Господь о рабах Своих в милости. Свидетельство – в законе Завета вечного, свидетельство Господа – в посещении путей человеческих.
5 Праведен и благ Господь наш в судах Его вовеки, и прославит Израиль имя Господне в радости.
6 И возблагодарят Его благочестивые в собрании народа, и над нищими смилуется Господь в радости Израиля.
7 Ибо Он милостив и благ вовеки, и собрания Израиля прославят имя Господне.
8 От Господа спасение на дом Израилев в радость вечную!

 

Текст на греческом:
1 μακάριος άνήρ ού ό κύριος έμνήσθη έν έλεγμφ και έκυκλώθη άπό όδου πονηρας έν μάστιγι καθαρισθηναι άπό αμαρτίας του μη πληθυναι
2 ό έτοιμάζων νώτον εις μάστιγας καθαρισθήσεται χρηστός γαρ ό κύριος τοΐς ύπομένουσιν παιδείαν
3 ορθώσει γαρ όδούς δικαίων και ού διαστρέψει έν παιδείρ και τό έλεος κυρίου έπι τούς αγαπώντας αύτόν έν άληθείρ
4 και μνησθήσεται κύριος τών δούλων αύτου έν έλέει ή γαρ μαρτυρία έν νόμψ διαθήκης αιωνίου ή μαρτυρία κυρίου έπι όδούς άνθρώπων έν έπισκοπη
5 δίκαιος και όσιος ό κύριος ήμών έν κρίμασιν αύτου εις τόν αιώνα και Ισραηλ αινέσει τφ ονόματι κυρίου έν εύφροσύνη
6 και όσιοι έξομολογήσονται έν έκκλησι^ λαου και πτωχούς έλεήσει ό θεός έν εύφροσύνη Ισραηλ
7 ότι χρηστός και έλεήμων ό θεός εις τόν αιώνα και συναγωγαι Ισραηλ δοξάσουσιν τό όνομα κυρίου
8 του κυρίου ή σωτηρία έπι οίκον Ισραηλ εις εύφροσύνην αιώνιον

 

Псалом одиннадцатый
1 Вострубите на Сионе трубою знамения священные! Возгласите в Иерусалиме глас благовествующего! Ибо смилостивился Бог над Израилем и посетил их.
2 Встань, Иерусалим, на возвышенности и узри детей твоих, от востока и запада собранных воедино Господом.
3 От севера идут, радуясь Богу своему, с островов отдаленных собрал их Бог.
4 Горы высокие принизились до равнины для них, холмы бежали прочь при входе их,
5 дубравы дали тень им на пути их: всякое древо благоуханное взрастил для них Бог,
6 дабы прошел Израиль в присутствии славы Бога их.
7 Облекись, Иерусалим, в одеяние славы твоей, приготовь одежды святости твоей, ибо возвестил Бог благо Израиля во веки веков и впредь.
8 Да исполнит Господь, что возвестил над Израилем и Иерусалимом, да поднимет Господь Израиля именем славы Своей!
9 Милость Господня да пребудет над Израилем во веки веков и впредь!

 

Текст на греческом:
1 σαλπίσατε έν Σιων έν σάλπιγγι σημασίας αγίων κηρύξατε έν Ιερουσαλήμ φωνήν εύαγγελιζομένου ότι ήλέησεν ό θεός Ισραηλ έν τη έπισκοπή αύτών
2 στηθι Ιερουσαλήμ έφ’ ύψηλου και ίδέ τα τέκνα σου από ανατολών και δυσμών συνηγμένα είς άπαξ ύπό κυρίου
3 από βορρά έρχονται τη εύφροσύνη του θεου αύτών έκ νήσων μακρόθεν συνήγαγεν αύτούς ό θεός
4 όρη ύψηλά έταπείνωσεν είς όμαλισμόν αύτοΐς οι βουνοί έφύγοσαν από εισόδου αύτών
5 οΙ δρυμοί έσκασαν αύτοΐς έν τη παρόδψ αύτών παν ξύλον εύωδίας ανέτειλεν αύτοΐς ό θεός
6 ϊνα παρέλθη Ισραηλ έν έπισκοπή δόξης θεου αύτών
7 ένδυσαι Ιερουσαλημ τα Ιμάτια της δόξης σου έτοίμασον τήν στολήν του αγιάσματός σου ότι ό θεός έλάλησεν αγαθά Ισραηλ είς τόν αίώνα καί έτι
8 ποιήσαι κύριος α έλάλησεν έπί Ισραηλ καί Ιερουσαλημ αναστήσαι κύριος τόν Ισραηλ έν όνόματι δόξης αύτου
9 του κυρίου τό έλεος έπί τόν Ισραηλ είς τόν αίώνα καί έτι

 

Псалом двенадцатый
1 Господи, избавь душу мою от мужа преступного и порочного, от языка преступного и злоречивого, говорящего ложь и обман!
2 Чиня разврат, речи с языка мужа порочного подобны огню, поджигающему на току солому.
3 Так пусть же приход его наполнит жилища словом лживым, пусть вырубит деревья воспаляющей преступной радости, пусть посеет вражду среди преступных жилищ злоречивыми устами!
4 Да отдалит Бог от непорочных уста совершающих беззаконие в неведении, и да будут разметаны кости злоречивцев знающими страх Божий! В пламени огненном язык лукавый да будет умерщвлен руками праведных!
5 Да охранит Господь покой души, ненавидящей делающих беззаконие, и да направит Господь мужа, несущего мир в дом.
6 Да пребудет спасение Господне на Израиле, чаде Его, вовек, и да сгинут грешники от лица Господа безвозвратно – праведники же Господни да унаследуют обетование Господне!

 

Текст на греческом:
1 κύριε ρύσαι την ψυχήν μου άπό άνδρός παρανόμου και πονηρού άπό γλώσσης παρανόμου και ψιθύρου και λαλούσης ψευδή και δόλια
2 έν ποικιλίρ στροφής οι λόγοι τής γλώσσης άνδρός πονηρού ώσπερ έν λαφ πύρ άνάπτον καλλονήν αύτού
3 ή παροικία αύτού έμπρήσαι οίκους έν γλώσση ψευδεΐ έκκόψαι δένδρα εύφροσύνης φλογιζούσης παρανόμους συγχέαι οίκους έν πολέμψ χείλεσιν ψιθύροις
4 μακρύναι ό θεός άπό άκάκων χείλη παρανόμων έν άπορίρ και σκορπισθείησαν όστα ψιθύρων άπό φοβουμένων κύριον έν πυρι φλογός γλώσσα ψίθυρος άπόλοιτο άπό όσίων
5 φυλάξαι κύριος ψυχην ήσύχιον μισούσαν άδικους και κατευθύναι κύριος ανδρα ποιούντα ειρήνην έν οίκψ
6 τού κυρίου ή σωτηρία έπι Ισραηλ παίδα αύτού εις τόν αιώνα και άπόλοιντο οΙ αμαρτωλοί άπό προσώπου κυρίου άπαξ και όσιοι κυρίου κληρονομήσαισαν έπαγγελίας κυρίου

 

Псалом тринадцатый
1 Десница Господня оборонила меня, десница Господня оберегла нас.
2 Рука Господня избавила нас от меча нависшего, от голода и смерти грешников.
3 Звери злобные набежали на них, зубами своими разорвали плоть их и челюстями своими раздробили кости их,
4 и от всего этого избавил нас Господь.
5 Смутился благочестивый от согрешений своих, и да не будет он взят вместе с грешниками.
6 Ибо ужасно низвержение грешника, но ничто из этого не коснется праведного:
7 неравно вразумление праведных, согрешающих в неведении, и низвержение грешников.
8 В одеждах наказывается праведник, да не восторжествует грешник над праведным.
9 Ибо наставляет Он праведного как сына любимого и вразумляет его как первенца.
10 И милостив Господь к почитающим Его, и согрешения их загладит вразумлением,
11 ибо жизнь праведных навеки; но грешники будут изъяты и погублены, и не сыщется более памяти о них.
12 На благочестивых же милость Господня, и на боящихся Его милость Его.

 

Текст на греческом:
1 δεξιά κυρίου έσκέπασέν με δεξιά κυρίου έφείσατο ημών
2 ό βραχίων κυρίου εσωσεν ήμας άπό ρομφαίας διαπορευομένης άπό λιμού και θανάτου άμαρτωλών
3 θηρία έπεδράμοσαν αύτοΐς πονηρά έν τοΐς όδουσιν αύτών έτίλλοσαν σάρκας αύτών και έν ταΐς μύλαις εθλων όστα αύτών
4 και έκ τούτων άπάντων έρρύσατο ήμας κύριος
5 έταράχθη ό εύσεβης διά τά παραπτώματα αύτου μήποτε συμπαραληφθη μετά τών άμαρτωλών
6 ότι δεινη ή καταστροφή του άμαρτωλου και ούχ αψεται δικαίου ούδέν έκ πάντων τούτων
7 ότι ούχ όμοία ή παιδεία τών δικαίων έν άγνοίρ και ή καταστροφή τών άμαρτωλών
8 έν περιστολή παιδεύεται δίκαιος 'να μη έπιχαρη ό άμαρτωλός τφ δικαίψ
9 ότι νουθετήσει δίκαιον ώς υιόν άγαπήσεως και ή παιδεία αύτου ώς πρωτοτόκου
10 ότι φείσεται κύριος τών όσίων αύτου και τά παραπτώματα αύτών έξαλείψει έν παιδείρ
11 ή γάρ ζωη τών δικαίων εις τόν αιώνα άμαρτωλοι δέ άρθήσονται εις άπώλειαν και ούχ εύρεθήσεται μνημόσυνον αύτών ετι
12 έπι δέ τούς όσίους τό ελεος κυρίου και έπι τούς φοβουμένους αύτόν τό ελεος αύτου

 

Псалом четырнадцатый
1 Верен Господь воистину любящим Его, терпящим наказание Его,
2 совершающим путь в праведности предписаний Его, по закону, какой дал Он нам для жизни нашей.
3 Праведники Господни будут жить по нему вовек, рай Господень, дерева жизни – праведники Господни.
4 Росток их пустил корни вовек, и не будут вырваны из земли во все дни,
5 ибо жребий и наследие Божие – Израиль.
6 И не так грешники и беззаконники, что возлюбили день в участи греха своего,
7 в горечи гнили, в похоти своей, и не вспомнили о Боге,
8 ибо пути людские открыты пред лицем Его вполне, и хранилища сердец ведомы ранее, нежели исполнится.
9 За то удел их – ад, мрак и гибель, и не найти их будет в день, когда милость коснется праведных:
10 чтящие же Господа унаследуют жизнь в радости.

 

Текст на греческом:
1 πιστός κύριος τοΐς άγαπώσιν αύτόν έν άληθείρ τοίς ύπομένουσιν παιδείαν αύτου
2 τοίς πορευομένοις έν δικαιοσύνη προσταγμάτων αύτου έν νόμψ φ ένετείλατο ήμΐν εις ζωήν ημών
3 όσιοι κυρίου ζήσονται έν αύτφ εις τόν αιώνα ό παράδεισος του κυρίου τα ξύλα τής ζωής όσιοι αύτου
4 ή φυτεία αύτών έρριζωμένη εις τόν αιώνα ούκ έκτιλήσονται πάσας τας ήμέρας του ούρανου
5 ότι ή μερΐς και κληρονομία του θεου έστιν Ισραηλ
6 και ούχ ούτως οι αμαρτωλοί και παράνομοι ο'ι ήγάπησαν ήμέραν έν μετοχή αμαρτίας αύτών
7 έν μικρότητι σαπρίας ή έπιθυμία αύτών καί ούκ έμνήσθησαν του
θεου
8 ότι όδοί άνθρΦπων γνωσταί ένΦπιον αύτου δια παντός καί ταμίεια καρδίας έπίσταται πρό του γενέσθαι
9 δια τουτο ή κληρονομία αύτών φδης καί σκότος καί άπΦλεια καί ούχ εύρεθήσονται έν ήμέρρ έλέους δικαίων
10 οΙ δε όσιοι κυρίου κληρονομήσουσιν ζωήν έν εύφροσύνη

 

Псалом пятнадцатый
1 В беде моей призвал я имя Господне, на помощь понадеялся Бога Иаковлева и был спасен, ибо надежда и прибежище несчастных Ты, Боже.
2 Да и что имеет силу, Боже, как не воздать хвалу Тебе по истине?
3 И что может человек, как не воздать хвалу имени Твоему – псалмом и хвалебной песнью в радости сердца, плодом уст на слаженном инструменте языка, первенцем уст от сердца благочестивого и праведного?

 

«Прием царицы Савской». Художник Клод Лоррен. 1648 г.

 

4 Делающий так не поколеблется вовек силами зла, пламя огненное и гнев нечестивцев не коснутся его,
5 когда выйдет он к грешникам от лица Божьего, чтобы сокрушить всю твердость грешников,
6 ибо знак Божий на праведных во спасение:
7 голод, меч и смерть далеко от праведных, побегут, как от войны,
8 от благочестивых, кинутся в погоню за грешниками и настигнут их. И не избегнут делающие беззаконие суда Божьего,
9 но словно врагами хитроумными будут захвачены, ибо знак гибели на челе их,
10 и наследство грешников – гибель и мрак, и беззакония их устремятся за ними до глубин ада.
11 Наследство их не отойдет к детям их, но беззакония обратят в пустыню дома грешников,
12 и погибнут грешники в день суда Господня вовек, когда посетит Бог землю в день суда Своего, дабы воздать грешникам во веки веков.
13 Боящиеся же Господа узнают милость Его в тот день и продолжат жизнь свою милостынью Бога их.

 

Текст на греческом:
1 έν τφ θλίβεσθαί με έπεκαλεσάμην то όνομα κυρίου εις βοήθειαν ήλπισα του θεού Ιακωβ και έσώθην ότι έλπΐς και καταφυγή των πτωχών σύ ό θεός
2 τίς γαρ ισχύει ό θεός ει μή έξομολογήσασθαί σοι έν άληθείρ και τί δυνατός άνθρωπος ει μή έξομολογήσασθαι τφ όνόματί σου
3 ψαλμόν καινόν μετα φδής έν εύφροσύνη καρδίας καρπόν χειλέων έν όργάνψ ήρμοσμένψ γλώσσης άπαρχήν χειλέων άπό καρδίας όσίας και δικαίας
4 ό ποιών ταυτα ού σαλευθήσεται εις τόν αιώνα άπό κακου φλόξ πυρός και όργή άδικων ούχ αψεται αύτου
5 όταν έξέλθη έπι αμαρτωλούς άπό προσώπου κυρίου όλεθρευσαι πασαν ύπόστασιν αμαρτωλών
6 ότι τό σημεΐον του θεου έπι δικαίους εις σωτηρίαν
7 λιμός και ρομφαία και θάνατος άπό δικαίων μακράν φεύξονται γαρ ώς διωκόμενοι πολέμου άπό όσίων
8 καταδιώξονται δε αμαρτωλούς και καταλήμψονται και ούκ έκφεύξονται οι ποιουντες άνομίαν τό κρίμα κυρίου
9 ώς ύπό πολεμίων έμπείρων καταλημφθήσονται τό γαρ σημεΐον τής άπωλείας έπι του μετώπου αύτών
10 και ή κληρονομιά των αμαρτωλών απώλεια και σκότος και αί άνομίαι αύτών διώξονται αύτούς εως όδου κάτω
11 ή κληρονομιά αύτών ούχ εύρεθήσεται τοΐς τέκνοις αύτών αί γαρ αμαρτίαι έξερημώσουσιν οίκους αμαρτωλών
12 και άπολουνται αμαρτωλοί έν ήμέρρ κρίσεως κυρίου εις τον αιώνα όταν έπισκέπτηται ό θεός την γην έν κρίματι αύτου
13 οί δε φοβούμενοι τόν κύριον έλεηθήσονται έν αύτη και ζήσονται έν τη έλεημοσύνη του θεου αύτών και αμαρτωλοί άπολουνται εις τόν αιώνα χρόνον

 

Псалом шестнадцатый
1 Погрузилась в дрему душа моя, забыв о Господе, и едва не впал я в забытье сонное,
2 подобно тем, кто удалился от Бога. Немного – и была бы предана смерти душа моя вблизи врат преисподней вместе с грешником,
3 унесена была бы душа моя от Господа Бога Израиля, если бы не помог мне Господь милостью Своею вечной.
4 Уколол Он меня, как шипом коня колют, чтобы служил я Ему, Спаситель и Заступник мой во всякий час – Он спас меня.
5 Славлю Тебя, Боже, ибо Ты помог мне во спасение мое и не сопричислил меня к грешникам в погибели.
6 Не удали от меня милость Твою, Боже, ниже память о Тебе от сердца моего, доколе я не умру.
7 Отврати меня, Боже, от согрешения злого и ото всякой злой жены, соблазняющей неразумного.
8 И да не совратит меня красота жены беззаконной и никто одержимый согрешением негодным.
9 Дела рук моих направь в страхе Твоем, и пути мои сохрани в памяти о Тебе.
10 Язык мой и уста мои одень словами правды, гнев и ярость безрассудную далекими сделай от меня,
11 ропот и малодушие в скорби удали от меня; если согрешу, вразуми меня, дабы я обратился к Тебе.
12 Благоволением и радостью утверди душу мою; укрепишь душу мою – и довольно будет мне даяния Твоего,
13 ибо, если не укрепишь Ты, кто вынесет наказание бедностью,
14 когда изобличает душу человека рука мерзости его? Испытание Твое – в плоти человеческой и в скорби бедности.
15 Хранящий праведность во всех бедах помилован будет Господом.

 

Текст на греческом:
1 έν τφ νυστάξαι ψυχήν μου άπό κυρίου παρά μικρόν ώλίσθησα έν καταφορά ύπνούντων μακράν από θεού
2 παρ’ ολίγον έξεχύθη ή ψυχή μου εις θάνατον σύνεγγυς πυλών άδου μετά αμαρτωλού
3 έν τφ διενεχθηναι ψυχήν μου από κυρίου θεού Ισραηλ ει μη ό κύριος άντελάβετό μου τφ έλέει αύτου εις τόν αιώνα
4 ενυξέν με ώς κέντρον ίππου έπΐ την γρηγόρησιν αύτου ό σωτηρ και άντιλήπτωρ μου έν παντΐ καιρφ εσωσέν με
5 έξομολογήσομαί σοι ό θεός ότι άντελάβου μου εις σωτηρίαν και ούκ έλογίσω με μετά τών αμαρτωλών εις απώλειαν
6 μη άποστήσης τό ελεός σου απ’ έμου ό θεός μηδέ την μνήμην σου άπό καρδίας μου έως θανάτου
7 έπικράτησόν μου ό θεός άπό αμαρτίας πονηρας και άπό πάσης γυναικός πονηρας σκανδαλιζούσης άφρονα
8 και μη άπατησάτω με κάλλος γυναικός παρανομούσης και παντός ύποκειμένου άπό αμαρτίας άνωφελους
9 τά εργα τών χειρών μου κατεύθυνον έν τόπψ σου και τά διαβήματά μου έν τη μνήμη σου διαφύλαξον
10 την γλώσσάν μου και τά χείλη μου έν λόγοις άληθείας περίστειλον οργην και θυμόν άλογον μακράν ποίησον άπ’ έμου
11 γογγυσμόν και ολιγοψυχίαν έν θλίψει μάκρυνον άπ’ έμου έάν αμαρτήσω έν τφ σε παιδεύειν εις έπιστροφήν
12 εύδοκιό δέ μετά ίλαρότητος στήρισον την ψυχήν μου έν τφ ένισχυσαί σε την ψυχήν μου άρκέσει μοι τό δοθέν
13 ότι έάν μη συ ένισχύσης τίς ύφέξεται παιδείαν έν πενί^
14 έν τφ έλέγχεσθαι ψυχην έν χειρι σαπρίας αύτου ή δοκιμασία σου έν σαρκι αύτου και έν θλίψει πενίας
15 έν τφ ύπομεΐναι δίκαιον έν τούτοις έλεηθήσεται ύπό κυρίου

 

Псалом семнадцатый
1 Господи, Ты Сам Царь наш во веки вечные, ибо Тобою, Боже, похвалится душа наша.
2 Каково время жизни человека на земле? По времени его – и надежда на него.
3 Но мы понадеемся на Бога, Спасителя нашего, ибо сила Бога нашего вовеки с милостью, и Царствие Бога нашего вовеки в суде над народами.
4 Ты, Господи, избрал Давида царем над Израилем, и Ты клялся ему о семени его навеки, да не угаснет пред Тобою царство его.
5 И в согрешениях наших восстали на нас грешники, и напали на нас и притеснили нас. Чего не обещал Ты им, взяли они силою, и не прославили честного имени Твоего.
6 В славе воздвигли они царство в знак величия своего. Пустым сделали они трон Давидов в многошумном высокомерии.
7 Но Ты, Боже, низвергнешь их и возьмешь семя их от земли, восставив на них человека, чуждого роду нашему,
8 по грехам их воздашь Ты им, Боже, да случится с ними по делам их.
9 По делам их не помилует их Бог, испытал Он семя их и не отпустил им.
10 Верен Господь во всех судах Его, кои вершит Он на земле.
11 Лишил беззаконный землю нашу живущих на ней, похитил юного и старого и детей их вместе с ними.
12 Во гневе своем отослал он их на Запад и насмеялся над правителями земли и не пощадил их.
13 Чуждый нам, возгордился враг, и сердце его чуждо Бога нашего.
14 И все, что соделал в Иерусалиме, – как язычники в городах своих богам своим.
15 И превосходили их сыны Завета среди народов смешанных, и не было среди них никого, кто творил бы в Иерусалиме милость и правду.
16 Бежали от них любящие собрания благочестивых, словно воробьи разлетелись от гнезда своего.
17 Скитались в пустынях, дабы спасти души свои от зла, и драгоценна в очах переселенца душа, спасшаяся из них.
18 По всей земле соделалось рассеяние их беззаконными, ибо перестало небо изливать дождь на землю,
19 сомкнулись источники вечные в безднах средь гор высоких, ибо не было среди людей тех никого, кто творил бы справедливость и суд.
20 От правителя их до малейшего из народа – во грехе всяческом. Царь в беззаконии, а судья в неправде, а народ во грехе.
21 Призри на них, Господи, и восставь им царя их, сына Давидова, в тот час, который Ты знаешь, Боже, да царит он над Израилем, отроком Твоим.
22 И препояшь его силою поражать правителей неправедных. Да очистит он Иерусалим от язычников, топчущих город на погибель.
23 В премудрости и праведливости да изгонит он грешников от наследия Твоего, да расколет гордыню грешников, подобно сосудам глиняным
24 сокрушит жезлом железным всякое упорство их. Да погубит он язычников беззаконных словами уст своих,
25 угрозою его побегут язычники от лица его, и обличит он грешников словом сердца их.
26 И соберет он народ святой, и возглавит его в справедливости, и будет судить колена народа, освященного Господом Богом его.
27 И не позволит он поселиться среди них неправедности, и не будет с ними никакой человек, ведающий зло. Ибо он будет знать, что все они – сыны Бога их,
28 и разделит он их по коленам их на земле. Ни переселенец, ни чужеродный не поселятся с ними более.
29 Будет судить он народы и племена в премудрости и справедливости его.
30 И возьмет он народы язычников служить ему под игом его, и прославит он Господа в очах всей земли, и очистит он Иерусалим, освятив его, как был он в начале.
31 Придут племена от края земли, дабы видеть славу его, неся в дар истомленных сынов Иерусалима, и дабы видеть славу Господа, коею прославил Он эту землю;
32 и сам справедливый царь научен будет Богом о них. И нет неправедности во дни его среди них, ибо все святы, а царь их – помазанник Господень.
33 Не понадеется он на коня, всадника и лук, не станет собирать себе в изобилии золота и серебра для войны, не станет оружием стяжать надежд на день войны.
34 Сам Господь – Царь его, надежда сильного надеждою на Бога, и поставит он все племена пред собою в страхе.
35 Ударит он по земле словом уст своих навеки, благословит он народ Господа в премудрости с радостию.
36 И сам он чист от согрешения, дабы править народом великим; обличит он правителей и уничтожит грешников влаетию слова своего.
37 И не ослабеет во дни те, уповая на Бога своего, ибо сделал его Бог сильным духом святым и премудрым в рассуждении, с мощью и справедливостью.
38 И благословение Господа с ним в силе его, и не ослабеет он.
39 Упование его на Господа, и кто может против него?
40 Мощный в делах своих и сильный в страхе Божием, пасущий стадо Господне в вере и справедливости, не даст он ослабеть никому на пастбище их.
41 В благочестии поведет он их всех, и не будет среди них гордыни для угнетения среди них.
42 Такова краса царя Израиля, которую познал Бог, восставив его над домом Израиля для вразумления его.
43 Речи его, пламенем очищенные, драгоценнее золота, в собраниях будет судить он людей – колена освященных. Слова его – как слова святых среди людей освященных.
44 Блаженны, кто будет жить в те дни, ибо узрят они сотворенное Богом счастие Израиля в собрании колен его.
45 Да ускорит Бог милость Свою над Израилем, да избавит нас от нечистоты врагов нечестивых.
46 Сам Господь – Царь наш во веки вечные.
[С того дня, как утвердил их Бог, и от века. И не отклонились с того дня, как утвердил Он их; с давних времен не отступили они от пути своего, если Сам Бог не приказал им через слуг Своих].

 

Текст на греческом:
1 κύριε συ αύτός βασιλεύς ημών εις τον αιώνα και έτι ότι έν σοί ό θεός καυχήσεται η ψυχή ημών
2 και τίς ό χρόνος ζωής ανθρώπου έπι τής γής κατά τόν χρόνον αύτου και η έλπις αύτου έπ’ αύτόν
3 ημείς δε έλπιουμεν έπι τόν θεόν σωτήρα ημών ότι τό κράτος του θεου ημών εις τόν αιώνα μετ’ έλέους και η βασιλεία του θεου ημών εις τόν αιώνα έπι τά έθνη έν κρίσει
4 σύ κύριε ήρετίσω τόν Δαυιδ βασιλέα έπι Ισραηλ και σύ ωμοσας αύτφ περι του σπέρματος αύτου εις τόν αιώνα του μή έκλείπειν απέναντι' σου βασίλειον αύτου
5 και έν ταΐς άμαρτίαις ημών έπανέστησαν ήμΐν αμαρτωλοί έπέθεντο ημΐν και εξωσαν ημάς οίς ούκ έπηγγείλω μετά βίας αφείλαντο και ούκ έδόξασαν τό όνομά σου τό έντιμον
6 έν δόξη έθεντο βασίλειον αντι ύψους αύτών ήρήμωσαν τόν θρόνον Δαυιδ έν ύπερηφανι^ αλλάγματος
7 και σύ ό θεός καταβαλεΐς αύτούς και άρεΐς τό σπέρμα αύτών από τής γής έν τφ έπαναστήναι αύτοΐς άνθρωπον αλλότριον γένους ημών
8 κατά τά άμαρτήματα αύτών αποδώσεις αύτοΐς ό θεός εύρεθήναι αύτοΐς κατά τά έργα αύτών
9 ούκ ήλέησεν αύτούς ό θεός έξηρεύνησεν το σπέρμα αύτών και ούκ άφηκεν αύτων ενα
10 πιστός ό κύριος έν πασι τοίς κρίμασιν αύτου οις ποιεί έπι την γην
11 ήρήμωσεν ό άνομος την γην ημών άπό ένοικούντων αύτήν ήφάνισαν νέον και πρεσβύτην και τέκνα αύτών αμα
12 έν όργπ κάλλους αύτου έξαπέστειλεν αύτά εως έπι δυσμών και τούς άρχοντας της γης εις έμπαιγμόν και ούκ έφείσατο
13 έν άλλοτριότητι ό έχθρός έποίησεν ύπερηφανίαν και η καρδία αύτου άλλοτρία άπό του θεου ημών
14 και πάντα όσα έποίησεν έν Ιερουσαλημ καθώς και τά έθνη έν ταΐς πόλεσι του σθένους αύτών
15 και έπεκρατουσαν αύτών οι υιοί της διαθήκης έν μέσψ έθνών συμμίκτων ούκ ήν έν αύτοίς ό ποιών έν Ιερουσαλημ έλεος και άλήθειαν
16 έφύγοσαν άπ’ αύτών οΙ άγαπώντες συναγωγάς όσίων ώς στρουθία έξεπετάσθησαν άπό κοίτης αύτών
17 έπλανώντο έν έρήμοις σωθηναι ψυχάς αύτών άπό κακου και τίμιον έν όφθαλμοίς παροικίας ψυχη σεσφσμένη έξ αύτών
18 εις πασαν την γην έγενήθη ό σκορπισμός αύτών ύπό άνόμων ότι άνέσχεν ό ούρανός του στάξαι ύετόν έπι την γην
19 πηγαι συνεσχέθησαν αιώνιοι έξ άβύσσων άπό όρέων ύψηλών ότι ούκ ήν έν αύτοίς ποιών δικαιοσύνην και κρίμα
20 άπό άρχοντος αύτών και λαου έλαχίστου έν πάση άμαρτίρ ό βασιλεύς έν παρανομίρ και ό κριτής έν άπειθείρ και ό λαός έν άμαρτίφ
21 ιδέ κύριε και άνάστησον αύτοίς τόν βασιλέα αύτών υΙόν Δαυιδ εις τόν καιρόν ον ει'λου σύ ό θεός του βασιλευσαι έπι ισραηλ παίδά σου
22 και ύπόζωσον αύτόν ισχύν του θραυσαι άρχοντας άδίκους καθαρίσαι Ιερουσαλημ άπό έθνών καταπατούντων έν άπωλείρ
23 έν σοφίρ δικαιοσύνης έξώσαι άμαρτωλούς άπό κληρονομίας έκτρΐψαι ύπερηφανίαν άμαρτωλου ώς σκεύη κεραμέως
24 έν ράβδψ σιδηρά συντρΐψαι πασαν ύπόστασιν αύτών όλεθρευσαι έθνη παράνομα έν λόγψ στόματος αύτου
25 έν άπειλη αύτου φυγεΐν έθνη άπό προσώπου αύτου και έλέγξαι άμαρτωλούς έν λόγψ καρδίας αύτών
26 και συνάξει λαόν αγιον ού άφηγήσεται έν δικαιοσύνη και κρινεΐ φυλάς λαου ήγιασμένου ύπό κυρίου θεου αύτου
27 και ούκ άφήσει άδικίαν έν μέσψ αύτών αύλισθηναι έτι και ού κατοικήσει πας άνθρωπος μετ’ αύτών ειδώς κακίαν γνώσεται γάρ αύτούς ότι πάντες υΙοι θεου εισιν αύτών
28 και καταμερίσει αύτούς έν ταΐς φυλαΐς αύτων έπΐ της γης και πάροικος και αλλογενής ού παροικήσει αύτοΐς ετι
29 κρινεΐ λαούς και εθνη έν σοφίρ δικαιοσύνης αύτου διάψαλμα
30 και εξει λαούς έθνων δουλεύειν αύτφ ύπό τον ζυγόν αύτου και τον κύριον δοξάσει έν έπισήμψ πάσης της γης και καθαριεΐ Ιερουσαλήμ έν άγιασμφ ώς και τό απ’ αρχης
31 ερχεσθαι εθνη απ’ άκρου της γης ίδεΐν τήν δόξαν αύτου φέροντες δωρα τούς έξησθενηκότας υιούς αύτης και ίδεΐν τήν δόξαν κυρίου ήν έδόξασεν αύτήν ό θεός
32 και αύτός βασιλεύς δίκαιος διδακτός ύπό θεου έπ’ αύτούς και ούκ εστιν αδικία έν ταΐς ήμέραις αύτου έν μέσψ αύτων ότι πάντες άγιοι και βασιλεύς αύτων χριστός κυρίου
33 ού γαρ έλπιεΐ έπι ίππον και αναβάτην και τόξον ούδέ πληθυνεΐ αύτφ χρυσίον ούδέ αργύριον είς πόλεμον και πολλοΐς λαοΐς ού συνάξει έλπίδας είς ήμέραν πολέμου
34 κύριος αύτός βασιλεύς αύτου έλπις του δυνατού έλπίδι θεου και έλεήσει πάντα τα εθνη ένώπιον αύτου έν φόβψ
35 πατάξει γαρ γην τφ λόγψ του στόματος αύτου είς αίωνα εύλογήσει λαόν κυρίου έν σοφίρ μετ’ εύφροσύνης
36 και αύτός καθαρός από άμαρτίας του άρχειν λαου μεγάλου έλέγξαι άρχοντας και έξαραι άμαρτωλούς έν ίσχύι λόγου
37 και ούκ ασθενήσει έν ταΐς ήμέραις αύτου έπι θεφ αύτου ότι ό θεός κατειργάσατο αύτόν δυνατόν έν πνεύματι άγίψ και σοφόν έν βουλή συνέσεως μετα ίσχύος και δικαιοσύνης
38 και εύλογία κυρίου μετ’ αύτου έν ίσχύι και ούκ ασθενήσει
39 ή έλπις αύτου έπι κύριον και τίς δύναται πρός αύτόν
40 ίσχυρός έν εργοις αύτου και κραταιός έν φόβψ θεου ποιμαίνων τό ποίμνιον κυρίου έν πίστει και δικαιοσύνη και ούκ αφήσει ασθενησαι έν αύτοΐς έν τή νομή αύτων
41 έν ίσότητι πάντας αύτούς άξει και ούκ εσται έν αύτοΐς ύπερηφανία του καταδυναστευθηναι έν αύτοΐς
42 αυτη ή εύπρέπεια του βασιλέως Ισραηλ ήν εγνω ό θεός αναστησαι αύτόν έπ’ οίκον Ισραηλ παιδευσαι αύτόν
43 τα ρήματα αύτου πεπυρωμένα ύπέρ χρυσίον τό πρώτον τίμιον έν συναγωγαΐς διακρινεΐ λαου φυλάς ήγιασμένου οΙ λόγοι αύτου ώς λόγοι άγίων έν μέσψ λαων ήγιασμένων
44 μακάριοι οΙ γενόμενοι έν ταΐς ήμέραις έκείναις ίδεΐν τα αγαθα Ισραηλ έν συναγωγή φυλων α ποιήσει ό θεός
45 ταχύναι ό θεός έπι Ισραηλ τό ελεος αύτου ρύσαιτο ήμας από ακαθαρσίας έχθρων βεβήλων
46 κύριος αύτός βασιλεύς ήμων είς τόν αίωνα και ετι

 

Псалом восемнадцатый
1 Господи! милость Твоя – на творениях рук Твоих вовек,
2 благодать Твоя, дар изобилия – на Израиле. Глаза Твои взирают на них, и не узнает нужды ни одно из них, уши Твои услышат мольбу несчастного, молящегося с упованием.
3 Суды Твои надо всею землей исполнены милосердия, любовь же Твоя – на семени Авраамовом, сынах Израилевых.
4 Наказание Твое на нас – как на сыне первородном и единственном, дабы отвратить душу послушную от греха по неведению.
5 Да очистит Бог Израиля в день милости благословением, в день избрания – возвращением помазанника Его.
6 Блаженны, кому случится во дни те увидеть блага Господни, какие явит Он роду, грядущему
7 под жезл вразумления помазанника Господня – в страхе пред Богом своим, в мудрости духа, праведности и силы,
8 дабы направил Он человека в делах праведности страхом Божиим, восстановил их всех в страхе Господнем –
9 благой род, боящийся Бога, во дни милости.
10 Велик Бог наш и славен, живущий в вышних, определивший ход светил по времени от дней ко дням, и не сошли с пути, какой Он заповедал им.
11 В страхе Божием путь их каждый день – с того дня, как утвердил их Бог, и от века.
12 И не отклонились с того дня, как утвердил Он их; с давних времен не отступили они от пути своего, если Сам Бог не приказал им через слуг Своих.

 

Текст на греческом:
1 κύριε то έλεός σου έπΐ τα έργα των χειρών σου εις τον αιώνα ή χρηστότης σου μετα δόματος πλουσίου έπΐ Ισραηλ
2 οι οφθαλμοί σου έπιβλέποντες έπ’ αύτά καΐ ούχ ύστερήσει έξ αύτών τα ώτά σου έπακούει εις δέησιν πτωχού έν έλπίδι
3 τα κρίματά σου έπΐ πασαν την γην μετα έλέους καΐ ή αγάπη σου έπΐ σπέρμα Αβρααμ υιούς Ισραηλ
4 ή παιδεία σου έφ’ ήμας ώς υΙόν πρωτότοκον μονογενή άποστρέψαι ψυχην εύήκοον από άμαθίας έν άγνοι^
5 καθαρίσαι ό θεός Ισραηλ εις ήμέραν έλέους έν εύλογίρ εις ήμέραν έκλογης έν άνάξει χριστού αύτού
6 μακάριοι οΙ γενόμενοι έν ταΐς ήμέραις έκείναις ίδεΐν τα αγαθά κυρίου α ποιήσει γενεά τη έρχομένη

 

«Царь Соломон». Миниатюра Ингоберта к «Библии Карла Лысого». Ок. 880 г.

 

7 ύπό ράβδον παιδείας χριστού κυρίου έν φόβψ θεού αύτου έν σοφίρ πνεύματος και δικαιοσύνης και ισχύος
8 κατευθυναι ανδρα έν έργοις δικαιοσύνης φόβφ θεου καταστησαι πάντας αύτούς ένώπιον κυρίου
9 γενεά αγαθή έν φόβφ θεου έν ήμέραις έλέους διάψαλμα
10 μέγας ήμων ό θεός και ένδοξος έν ύψίστοις κατοικων ό διατάξας έν πορείρ φωστήρας εις καιρούς ώρων άφ’ ήμερων εις ήμέρας και ού παρέβησαν άπό όδου ής ένετείλω αύτοΐς
11 έν φόβφ θεου ή όδός αύτων καθ’ έκάστην ήμέραν άφ’ ής ήμέρας έκτισεν αύτούς ό θεός και έως αιωνος
12 και ούκ έπλανήθησαν άφ’ ής ήμέρας έκτισεν αύτούς άπό γενεών αρχαίων ούκ άπέστησαν όδων αύτων ει μή ό θεός ένετείλατο αύτοΐς έν έπιταγη δούλων αύτου
Назад: IV. Метод создания и освящения благовоний, зелий, масел и мазей
Дальше: Приложения

Ваня
А што делать потом когда нарисавал пентаграма? Есть какое-то заклинание